تست رضايت از رابطه جنسی

salamatmag (2)
ب

چگونه رضایت جنسی همسرخود را جلب کنیم

salamatmag 2 41 300x150 تست رضايت از رابطه جنسی

 

در این مقاله در سلامت مگ به تست رضايت از رابطه جنسی می پردازیم ، با ما تا پایان مقاله همراه باشید

 

 

در این تست می خواهیم میزان رضایت شما را از رابطه جنسی تان بفهمیم واز شما سوالاتی در این زمینه بکنیم تا ببینیم تا چه از رابطه زناشویی خود راضی هستید و این امر چه میزان روی زندگی شما اثرگذاشته است

 

اگر از شما سدال کنیم که می دانید مفهوم رضایت زناشویی چه می باشد و چه ارتباطی با رضایت جنسی داشته است؟ چه جوابی خواهید داد. بعضی روانشناسان معتقدند رضایت زناشویی انطباق میان وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار هست. طبق این تعریف رضایت زناشویی زمانی محقق خواهد شد که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق هست. ادراک زن و شوهر از میزان، شدت و دامنه مشکلات موجود رابطه نشان داده است سطح رضایت زناشویی آن ها می باشد.

 

رضایت بخش بودن روابط در بین همسران از راه علاقه متقابل، میزان مراقبت از همدیگر و پذیرش و تفاهم با یکدیگر سنجیده بشود. در ازدواج بدون توافق زناشویی، مشکلات موجود بین همسران به حدی قابل توجه ای هست که آن ها احساس خواهند کرد نیازها و انتظاراتشان برآورده نخواهد شد.

 

شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که چرا مردان بعد از رابطه جنسی به خواب فرو می روند برای رسیدن به جواب این سوال می توانید به پست دلیل خستگی همسر پس از رابطه جنسی مراجعه کنید و اطلاعات خود را در این زمینه کامل کنید

 

مطالعات نشان میدهد که رضامندی و یا نارضامندی زناشویی، بر خیلی از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی تاثیر خواهد گذاشت؛ برای نمونه، نتایج مطالعات در محدوده تاثیر جسمانی نشان میدهد، اشخاص متاهل که زندگی شان پایدار می باشد و استحکام بیشتری دارند، عموما عمر طولانی میکنند، از نظر جسمانی سالم ترند. شاد می باشند و بیشتر احتمال دارد که از سرطان نجات پیدا بکنند. بیشتر زوج ها در جایی میان این دو قطب قرار دارند و در مواردی بین آن ها توافق برقرار هست و در مواردی خیر.

 

salamatmag 1 49 300x150 تست رضايت از رابطه جنسی

 

هدف این پرسشنامه تعیین نقاط قوت روابط زناشویی و رضایت جنسی همسران می باشد

 

یکی از جنبـه هـای حیـاتی یـک سیـستم زناشویی، رضایتی هست که همسران در رابطـه خـویش احساس و تجربه خواهند کرد. با این وجود، آمار طـلاق که معتبرترین شـاخص آشـفتگی زناشـویی می باشد ، نشانگر آن هست که رضایت زناشویی بـه آسـانی قابـل دستیابی نبوده است. از همـان روزهـای اول رابطـه زناشویی، عدم توافق هـای جـدی و مکـرری بـه وجـود خواهد امد که اگر حل نگردند، قادر است رضـایت و ثبـات زناشویی را با تهدیدی جدی رو برو کنند. بعلاوه، قطع نظر از همه روابط زناشویی که به طلاق ختم خواهد شد، خیلی از ازدواج ها و روابط زناشویی نـاموفق نیز وجود داشته است که همسران به علت گونـاگون طـلاق نگرفته اند. لذا توجه به رضایت زناشویی بـه خـاطر نقشی که در سلامت روانی زوجین و فرزندان آنها داشته است، اجتناب ناپذیر هست. احـساس رضـایت از ازدواج و رابطه زناشویی نقش اساسی را در میـزان کارکردهـای بهنجار خانواده ایفاء خواهد کرد. با وجود چالش هایی که بـر ســر معنــا و ســنجش رضــایت زناشــویی وجــود داشته است، اصطلاح رضایت زناشویی با اصـطلاحات دیگـر، نظیـر سازگاری، شادمانی و به عنوان شاخصی بـرای بررسـی کیفیت زندگی زناشویی به طور جایگزین بـه کـار میرود. اگرچـه زمان تعریـف و توصـیف رضایت زناشویی به نظر خواهد رسید که مسأله ساده هست، اما وقتی که توجه به اهمیت و پیامدهای وجود یـا فقـدان رضایت زناشویی، تصور سـادگی رخـت بـر مـی بنـدد و پیچیدگی جای آن را خواهد گرفت. تست روانشناسی رضایت زناشویی قادر است میزان رضایت شما از روابطتتان را اندازه بگیرد.

 

 

آیا تفاوت بین رضایت زناشویی و رضایت جنسی را دانسته اید؟ به نظر شما چه ارتباطی بین رضایت زناشویی و رضایت جنسی وجود داشته است؟ روانشناسان می گویند رضایت زناشویی برحسب انطباق بین شرایط کنونی زوجین و شرایط مورد انتظارشان هست. در نتیجه تعریف رضایت زناشویی وقتی محقق خواهد شد که شرایط کنونی در روابط زناشویی با شرایط مورد انتظار شخص مطابقت داشته باشند. درک زن و مرد از شدت و میزان مشکلات موجود در رابطه نشان میدهد سطح رضایت زناشویی انها است.

 

خرسندی روابط بین زوجین از راه علاقه متقابل، میزان مراقبت از هم و تفاهم با یکدیگر به دست امده است. زمانی که بین زوجین توافق زناشویی وجود نداشته است، مشکلات بین زن و مرد به اندازه ای زیاد خواهد شد که آنها تصور خواهند کرد انتظارات و نیازهایشان برآورده نشده است.

 

بنا بر تحقیقات روانشناسان رضایت یا نارضایتی زناشویی روی خیلی از جنبه های زندگی فردی و اجتماعی تاثیر خواهد گذاشت، مانند نتیجه مطالعات در حوزه تاثیرات جسمانی نشان خواهد داد، افراد متاهلی که زندگی پایدارتر و مستحکم تری داشته اند، اصولا عمرشان طولانی تر میبود و از نظر جسمانی سالم تر می باشند. این افراد شاد بودند و احتمال نجات آنها از سرطان بیشتر هست. بیشتر زن و شوهرها در جایگاهی بین این دو قطب قرار داشته اند و گاهی بین آنها توافق برقرار خواهد شد و گاهی به اختلاف خواهند خورد.

 

salamatmag 3 30 300x150 تست رضايت از رابطه جنسی

 

با پر کردن این پرسشنامه به نقاط قوت روابط زناشویی و رضایت جنسی با همسرتان پی میبرید.

 

تعدا رزهای قرمز نشان دهنده ان هست که در یک رابطه چقدر از خودتان مایه گذاشته اید و تعداد رزهای سفید برعکس نشان دهنده این است که شما چقدر در ان رابطه از طرف مقابلتان انتظار محبت داشته اید.به به عنوان نمونه اگر ۱۸ رز قرمز و ۲ عدد رز سفید انتخاب کرده اید به معنیه که شما ۹۰% محبت کرده اید و ۱۰% انتظار محبت از طرف مقابل داشته اید.

 

اگر شما از اعضای خانواده درخواست میکنید  که محبوبتان را صدا بزنند به این معناست که شما از مواجه شدن با مشکلات ترسیده اید و امیدوار می باشید که مشکلات به خودی خود حل بشوند.ولی اگر خودتان به اتاق میروید که او را از حضور خود مطلع بکنید این نشان خواهد داد که شما با مشکلات روبرو شده اید و دوست دارید انها را هر چه زودتر حل بکنید

 

رضایت جنسی نقش اساسی در رضایت زناشویی سالمندان خواهد داشت  اگر چه مشکلات جنسی در سالمندان شایع باشد، اما اصولا در مراقبت های بالینی به این مساله توجه ای نمیشود. هدف مطالعه حاضر تعیین ارتباط رضایتمندی جنسی با رضایت زناشویی در سالمندان هست.

روش: این مطالعه به شیوه مقطعی بر روی ۴۰۰ سالمند تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشان در سال ۱۳۹۲ انجام شده است. ابزار مورد مصرف در این تحقیق پرسشنامه ای دو بخشی شامل بخش اول پرسشنامه محقق ساخته مربوط به روابط جنسی، و بخش دوم، سوالات پرسشنامه رضایت از زندگی زناشویی Enrich می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.